Nieruchomości
 • prowadzenie audytów prawnych nieruchomości (due diligence);
 • doradztwo prawne przy zbywaniu/nabywaniu/zamianie nieruchomości, wraz z opracowywaniem najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • pomoc prawna przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracyjnych dotyczących nieruchomości lub procesu budowlanego;
 • kompleksowa pomoc prawna we wszystkich aspektach procesu budowlanego, w tym doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji projektu;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa budowlanego;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących nieruchomości oraz prawa budowlanego;
Sprawy korporacyjne
W ramach stałej współpracy, lub indywidualnych zleceń, oferujemy przedsiębiorcą kompleksową obsługę prawną spraw korporacyjnych, obejmującą wszystkie aspekty prawne związane z:
 • zakładaniem działalności gospodarczych wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji oraz reprezentowaniem w postępowaniach przed Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej;
 • tworzeniem spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń, wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów;
 • przygotowywaniem kompletnej dokumentacji oraz reprezentowaniem w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • bieżącą obsługą korporacyjną spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń oraz ich organów;
 • prowadzeniem audytów prawnych spółek (due diligence);
 • przekształcaniem oraz restrukturyzacją spółek oraz działalności gospodarczych;
 • łączeniem, dzieleniem, wydzielaniem, sprzedażą lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstw;
 • negocjowaniem i sporządzaniem umów pomiędzy partnerami biznesowymi oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
 • likwidacją lub upadłością spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących spraw korporacyjnych;
Umowy
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta;
 • sporządzanie wszystkich rodzajów umów, w tym współpraca z notariuszami w zakresie umów wymagających formy aktu notarialnego;
 • windykacja należności wynikających z umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących prawa kontraktowego;
Postępowania sądowe
 • sądowa windykacja wierzytelności;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu przed sądem polubownym oraz w postępowaniu arbitrażowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa procesowego;