Strefa gospodarstw rolnych
Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną gospodarstw rolnych.

W ramach takiej obsługi zapewniamy:
  1. Analizę oraz prowadzenie postępowań w sprawie przyznania wnioskodawcy dotacji unijnych i krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (płatności do gruntów rolnych, jak i pomoc finansowa na cele inwestycyjne).
  2. Reprezentację klienta w postępowaniach odwoławczych oraz postępowaniach sądowych w zakresie dotacji unijnych i krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  3. Pomoc przy dokonywaniu skutecznego przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych lub zobowiązań rolnośrodowiskowo- klimatycznych, jak i przy przejmowaniu innych zobowiązań długoterminowych wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Obsługę prawną gospodarstwa rolnego w sytuacji sprzedaży lub dziedziczenia gospodarstwa rolnego lub jego przekazywania nabywcy w innej formie niż sprzedaż czy dziedziczenie gospodarstwa rolnego.
  5. Obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, ich przekształceniami inwestycyjnymi (m.in. podział nieruchomości, scalanie, przekwalifikowanie z gruntów rolnych na nieruchomości budowlane, inwestycyjne, siedliskowe, uzyskiwanie warunków zabudowy), zbywaniem nieruchomości. W tym zakresie Zespół naszej Kancelarii świadczy fachową pomoc przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych, wniosków do właściwych organów administracji, reprezentuje klienta w toku całego postępowania odnoszącego się do nieruchomości.
  6. Obsługę prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowania lub korzystnych warunków przebudowy słupów oraz linii energetycznych, jakie mieszczą się na nieruchomościach klienta.
  7. Obsługę prawną w zakresie skarżenia decyzji organów podatkowych, na podstawie których Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Dyrektor Izby Skarbowej odmawia rolnikowi określonego statusu podatkowego (m.in. statusu podatnika ryczałtowego, statusu podatnika czynnego VAT).
  8. Obsługę prawną gospodarstwa rolnego w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych dla celów sprzedaży, zakupu, zamiany produktów lub usług rolnych, w tym dla handlu międzynarodowego.
  9. Windykację należności przysługujących gospodarstwu rolnemu z tytułu umów dzierżawy, umów sprzedaży lub najmu maszyn rolniczych.