Prawo nieruchomości
 • analiza i porady prawne z zakresu nabywania nieruchomości lokalowych, budynkowych, gruntowych (w tym nabywanie gruntów rolnych);
 • sporządzanie umów sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości;
 • sporządzenie umów dzierżawy, użyczenia nieruchomości;
 • przeprowadzenie procedury w celu nabycia lub sprzedaży przez klienta nieruchomości (w tym nieruchomości rolnych);
 • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji w sprzedaży, nabyciu nieruchomości;
 • postępowanie przed organami państwa w zakresie sprzedaży, nabycia, darowania, obciążenia nieruchomości rolnych;
 • przeprowadzenie procedury podziału, scalenia, rozgraniczenia, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych;
„Lokal z odzysku” – obsługa prawna nabywania nieruchomości z tzw. licytacji komorniczych
 • wyszukiwanie – na zlecenie Klienta – nieruchomości wystawionych do sprzedaży licytacyjnej (licytacja komornicza);
 • analiza potencjalnych ryzyk i korzyści prawnych, związanych z wybraną przez Klienta nieruchomością podlegającą sprzedaży na licytacji komorniczej;
 • reprezentowanie Klienta przy sprzedaży licytacyjnej nieruchomości oraz przed komornikiem sądowym;
 • pomoc prawa w zakresie wypełniania formalności, aż do dnia wejścia przez Klienta do wylicytowanej nieruchomości, z własnymi kluczami;
 • sporządzanie wszelkich wniosków do ksiąg wieczystych, w tym wniosków o dokonanie wpisu nabywców nieruchomości, wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomości i wykreślenie ostrzeżeń o egzekucji sądowej;
Umowy oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie projektów umów: darowizny (wraz z zastrzeżonym prawem dożywotniego utrzymania), sprzedaży, nabycia, zamiany, zarówno nieruchomości, jak i innych składników majątkowych;
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie projektów innych umów, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta;
 • analiza prawna i sporządzanie opinii prawnych z zakresu możliwości dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych o zapłatę;
Windykacja wierzytelności - postępowania sądowe
 • sądowa windykacja wierzytelności;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu przed sądem polubownym oraz w postępowaniu arbitrażowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych, opozycyjnych, oraz o wyłączenie ruchomości spod egzekucji;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa procesowego;
Prawo rodzinne - separacja, alimenty, rozwód, podział majątku
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących separacji, alimentów, rozwodu, podziału majątku i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego;
 • doradztwo oraz sporządzanie projektów umów o majątkowej rozdzielności małżeńskiej „intercyzy”;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu mediacyjnym i w postępowaniu polubownym;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa rodzinnego;