{"status":"ok","elements":"
\n
\n 13 pa\u017adziernika 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Nowa publikacja Zespo\u0142u Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Nasz Zesp\u00f3\u0142 wci\u0105\u017c si\u0119 rozwija, zdobywa coraz wi\u0119ksze do\u015bwiadczenie w wybranych dziedzinach prawa. Wyrazem takiego rozwoju jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przedstawienia w\u0142asnych publikacji merytorycznych. Pani Mecenas Patrycja G. Bartosz – Burdiak oraz Pani Mecenas Natalia Kolbus (Bieli\u0144ska) mia\u0142y przyjemno\u015b\u0107 wyrazi\u0107 gromadzon\u0105 przez lata wiedz\u0119 w najnowszej publikacji czasopisma Temidium wydawanego przez Okr\u0119gow\u0105 Izb\u0119 Radc\u00f3w Prawnych. Publikacja […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 16 lipca 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Prezentacja Kancelarii na Youtube<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Serdecznie zapraszamy na kr\u00f3tki pokaz Us\u0142ug naszej Kancelarii dost\u0119pny na kanale YouTube. YouTube.pl<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 13 maja 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Sukces przy uzyskaniu dofinansowania dla Klienta naszej Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Niezmiernie mi\u0142o nam poinformowa\u0107, \u017ce przy udziale Kancelarii naszemu Klientowi uda\u0142o si\u0119 pozyska\u0107 dofinansowanie na kompleksow\u0105 wymian\u0119 o\u015bwietlenia w ramach konkursu na \u201eDofinansowanie dzia\u0142a\u0144 p\u0142atnika sk\u0142adek na popraw\u0119 bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01\u201d organizowanego przez Zak\u0142ad Ubezpiecze\u0144 Spo\u0142ecznych. W wyniku z\u0142o\u017conego wniosku beneficjent otrzyma ponad 160 tysi\u0119cy z\u0142otych, co stanowi\u0107 b\u0119dzie oko\u0142o […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 8 kwietnia 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

COVID -19, a p\u0142atno\u015bci przyznawane przez Agencj\u0119 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach zwi\u0105zanych z zapobieganiem, przeciwdzia\u0142aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor\u00f3b zaka\u017anych oraz wywo\u0142anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw wprowadzi\u0142a szereg regulacji dotycz\u0105cych wprowadzi\u0142a m.in. zmiany w zakresie biegu termin\u00f3w s\u0105dowych, administracyjnych, s\u0105dowoadministracyjnych. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy bieg […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 30 marca 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

„Pakiety pomocowe” dla przedsi\u0119biorc\u00f3w – nowa Us\u0142uga Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Szanowni Pa\u0144stwo, Nasza Kancelaria pragn\u0105c wyj\u015b\u0107 na\u00a0przeciw potrzebom przedsi\u0119biorc\u00f3w, kt\u00f3rych\u00a0dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcza odczuwa kryzys, jaki stopniowo pojawia si\u0119 na\u00a0polskim rynku, stworzy\u0142a \u201ePakiety pomocowe\u201d. \u201ePakiety pomocowe\u201d s\u0105 to\u00a0zestawy us\u0142ug, kt\u00f3rych\u00a0wdro\u017cenie ma zapewni\u0107 Pa\u0144stwu pomoc w\u00a0przetrwaniu biznesu, pomoc w\u00a0zmianie jego kierunku, struktury tak, aby wesprze\u0107 r\u00f3wnie\u017c jego rozw\u00f3j i\u00a0powr\u00f3t na\u00a0osi\u0105gany uprzednio poziom gospodarczy, pracowniczy. \u201cPAKIETY POMOCOWE\u201d Pakiet naprawczy: […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 31 pa\u017adziernika 2019
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Obr\u00f3t nieruchomo\u015bciami rolnymi w polskim systemie prawnym \u2013 dawniej i dzi\u015b<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Mamy zaszczyt poinformowa\u0107, i\u017c w Pa\u017adziernikowym numerze 3 (98) czasopisma Temidium Okr\u0119gowej Izby Radc\u00f3w Prawnych w Warszawie pojawi\u0142 si\u0119 najnowszy artyku\u0142 autorstwa mecenas Natalia Bieli\u0144ska i mecenas Patrycja G. Bartosz – Burdiak pt. „Obr\u00f3t nieruchomo\u015bciami rolnymi w polskim systemie prawnym – dawniej i dzi\u015b.” Publikacja ta przedstawia rys historyczny regulacji prawnych, kt\u00f3rych przedmiotem jest obr\u00f3t […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 12 wrze\u015bnia 2019
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Prawo polskie a rynek konopi – udzia\u0142 w III Mi\u0119dzynarodowej Konferencji Rolniczej i Sadowniczej<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

W dniach 21 \u2013 22 pa\u017adziernika 2019 r. podczas III Mi\u0119dzynarodowej Konferencji Rolniczej i Sadowniczej, kt\u00f3ra odb\u0119dzie si\u0119 w Londynie pod auspicjami Meetings International Pte Ltd, mecenas Patrycja G. Bartosz \u2013 Burdiak b\u0119dzie mia\u0142a zaszczyt przedstawi\u0107 prezentacj\u0119 na temat:\u00a0\u201ePerspektyw rozwoju rynku konopi w Polsce w uj\u0119ciu praktycznymi i prawnym.\u201d III Mi\u0119dzynarodowa Konferencja Rolnicza i Sadownicza […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 9 wrze\u015bnia 2019
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Plan rozprawy w post\u0119powaniu cywilnym<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Kolejn\u0105 zmian\u0105 dokonan\u0105 przez nowelizacj\u0119 kodeksu post\u0119powania cywilnego, wprowadzon\u0105 przez ustaw\u0119 z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy \u2013 kodeks post\u0119powania cywilnego oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, jest wprowadzenie do procesu cywilnego, posiedzenia przygotowawczego, na kt\u00f3rym sporz\u0105dzony ma zosta\u0107 m.in. plan rozprawy. Plan rozprawy w teorii ma usprawni\u0107 i przy\u015bpieszy\u0107 rozpoznanie sprawy, jednak rozwi\u0105zanie […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 4 wrze\u015bnia 2019
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

\u201ePrawne aspekty przedsi\u0119biorczo\u015bci i rozwoju innowacji w Polsce\u201d – wk\u0142ad w monografi\u0119<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Mamy zaszczyt poinformowa\u0107, i\u017c nasza Kancelaria ma sw\u00f3j wk\u0142ad w powstanie nowej monografii \u201eWiedza i innowacje jako stymulatory wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu\u201d autorstwa Polish Entrepreneurship & Leadership Society, European Business Alliance Forum i ArcheaGraph Scientific Publishers 2019. Radca prawny Patrycja G. Bartosz – Burdiak, jako jeden ze wsp\u00f3\u0142autor\u00f3w tego\u017c opracowania, w ramach niego zaprezentowa\u0142a […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n