{"status":"ok","elements":"
\n
\n 2 listopada 2018
\n

Ci\u0119\u017car dowodu w post\u0119powaniu przed ARiMR ws sztucznych warunk\u00f3w wymaganych do uzyskania p\u0142atno\u015bci rolno\u015brodowiskowych, p\u0142atno\u015bci w ramach system\u00f3w wsparcia bezpo\u015bredniego, p\u0142atno\u015bci ekologicznych<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Dokonuj\u0105c analizy post\u0119powa\u0144, jakie cz\u0119stokro\u0107 tocz\u0105 si\u0119 przed kierownikami biur powiatowych ARiMR w sprawie zarzut\u00f3w stawianych rolnikom o stworzenie tzw. sztucznych warunk\u00f3w gospodarowania celem uzyskania korzy\u015bci sprzecznych z systemami wsparcia PROW, warto przyjrze\u0107 si\u0119 g\u0142\u00f3wnym zasadom takich post\u0119powa\u0144. Jedn\u0105 z wa\u017cniejszych zasad w powy\u017cszym wzgl\u0119dzie jest zasada rozk\u0142adu ci\u0119\u017caru dowod\u00f3w – tzn. zasada m\u00f3wi\u0105ca o […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 10 wrze\u015bnia 2018
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Wyst\u0105pienie suszy na gruntach zg\u0142oszonych do p\u0142atno\u015bci pobieranych z ARiMR<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

W tym roku (2018) na terenie ca\u0142ego kraju, w wielu gospodarstwach na skutek suszy ucierpia\u0142y uprawy rolne. Szacuje si\u0119, \u017ce w zale\u017cno\u015bci od regionu, niekt\u00f3re uprawy na skutek suszy mog\u0142y odnie\u015b\u0107 strat\u0119 nawet w ponad 70% danej uprawy. W zwi\u0105zku z wyst\u0105pieniem suszy, zapowiada si\u0119 r\u00f3\u017cne rodzaje pomocy dla rolnik\u00f3w. Ostatnio na stronie internetowej Agencji […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 13 sierpnia 2018
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

\u201eEgzekucja\u201d z ostatecznej decyzji administracyjnej na przyk\u0142adzie decyzji przyznaj\u0105cej p\u0142atno\u015bci w ramach PROW<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Post\u0119powanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, \u017ce od decyzji organu pierwszej instancji przys\u0142uguje odwo\u0142anie do organu wy\u017cszego stopnia. Organ II stopnia po rozpoznaniu sprawy wydaje decyzj\u0119, kt\u00f3ra jest ostateczna, czyli nie s\u0142u\u017cy od niej odwo\u0142anie w toku administracyjnym. Zazwyczaj od takiej decyzji przys\u0142uguje nam skarga do Wojew\u00f3dzkiego S\u0105du Administracyjnego, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w przeci\u0105gu 30 […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 5 czerwca 2018
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Wydawnictwo Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Serdecznie pragniemy poinformowa\u0107, i\u017c w tym roku rozpocznie swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 Wydawnictwo Kancelarii. Nasz Zesp\u00f3\u0142 Kancelarii wsp\u00f3lnie przygotuje publikacje \u0142\u0105cz\u0105ce w sobie praktyk\u0119 zdobywan\u0105 latami przy obs\u0142udze naszych klient\u00f3w z wiedz\u0105 oraz do\u015bwiadczeniem s\u0105dowym. Publikacje b\u0119d\u0105 odzwierciedleniem potrzeb naszych klient\u00f3w, bowiem b\u0119d\u0105 odpowiada\u0142y na pytania pojawiaj\u0105ce si\u0119 w \u017cyciu codziennym. Zostan\u0105 one opracowane w spos\u00f3b przyst\u0119pny […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 21 maja 2018
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Sztuczne warunki gospodarowania celem uzyskania korzy\u015bci sprzecznych z systemami wsparcia.<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Analizuj\u0105c dotychczasowe orzecznictwo, jakie ugruntowuje si\u0119 w\u00a0zakresie zasad przyznawania\u00a0beneficjentom p\u0142atno\u015bci z\u00a0system\u00f3w\u00a0wsparcia bezpo\u015bredniego, p\u0142atno\u015bci rolno\u015brodowiskowych, pomocy finansowej tzw. ONW z Programu Rozwoju Obszar\u00f3w Wiejskich, warto po raz kolejny przyjrze\u0107 si\u0119 tym orzeczeniom polskich s\u0105d\u00f3w administracyjnych, kt\u00f3re maj\u0105 coraz wi\u0119kszy wp\u0142yw na dzia\u0142ania organ\u00f3w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. G\u0142\u00f3wne\u00a0zastosowanie w tym wzgl\u0119dzie odnajduje art. 60 rozporz\u0105dzenia […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 14 maja 2018
\n

Si\u0142a wy\u017csza jako okoliczno\u015b\u0107 o istotnym znaczeniu w post\u0119powaniu administracyjnym oraz post\u0119powaniu s\u0105dowoadministracyjnym<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Analizuj\u0105c przepisy polskiego systemu prawnego, nale\u017cy zauwa\u017cy\u0107, i\u017c poj\u0119cie si\u0142y wy\u017cszej\u00a0nie posiada swojej definicji legalnej ani na kanwie cywilistycznej ani administracyjnej. Mimo to warto zauwa\u017cy\u0107, i\u017c z punktu widzenia skutk\u00f3w prawnych ma ono istotne znaczenie. Okoliczno\u015bci powy\u017csze sprawiaj\u0105, i\u017c nale\u017cy przyjrze\u0107 si\u0119 dok\u0142adniej warunkom wyst\u0105pienia si\u0142y wy\u017cszej w\u00a0prawie i post\u0119powaniu administracyjnym oraz w post\u0119powaniu s\u0105dowoadministracyjnym, […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 28 marca 2018
\n

Sztuczne warunki do uzyskania p\u0142atno\u015bci PROW<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Analizuj\u0105c warunki, jakie zosta\u0142y okre\u015blone w przepisach prawa w zakresie tego, czy danemu beneficjentowi p\u0142atno\u015bci PROW przyznawanych przez Agencj\u0119 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mo\u017cna odm\u00f3wi\u0107 przyznania pomocy czy te\u017c nie nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na nast\u0119puj\u0105ce kwestie. W pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy wskaza\u0107, i\u017c zgodnie z tre\u015bci\u0105 art. 4 ust. 3 rozporz\u0105dzenia Rady (WE, EURATOM) nr 2988\/2005 […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 29 listopada 2017
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Przekszta\u0142cenie prawa u\u017cytkowania wieczystego grunt\u00f3w w prawo w\u0142asno\u015bci<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Przekszta\u0142cenie prawa u\u017cytkowania wieczystego grunt\u00f3w w prawo w\u0142asno\u015bci W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od paru miesi\u0119cy trwaj\u0105 prace nad projektem ustawy o przekszta\u0142ceniu prawa u\u017cytkowania wieczystego grunt\u00f3w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w\u0142asno\u015bci. Pierwotnie wej\u015bcie w \u017cycie nowych przepis\u00f3w zapowiadano na stycze\u0144 2017 r.. P\u00f3\u017aniej wskazywano na lipiec 2017 r.. Z obecnie przekazywanych informacji […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n