{"status":"ok","elements":"
\n
\n 9 grudnia 2021
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

R\u00f3\u017cne osi\u0105gni\u0119cia naszego Zespo\u0142u w roku 2021.<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Zbli\u017caj\u0105c si\u0119 ku zako\u0144czeniu roku 2021, mi\u0142o nam m\u00f3c pochwali\u0107 si\u0119 dokonanymi dotychczas r\u00f3\u017cnymi osi\u0105gni\u0119ciami. Dlatego te\u017c chcemy poinformowa\u0107, \u017ce w 2021 r. Pani Mecenas Patrycja G. Bartosz \u2013 Burdiak zosta\u0142a zaproszona, jako bohaterka publikacji\u00a0\u201e50 inspiruj\u0105cych osobisto\u015bci biznesu\u201d\u00a0wydanej przez\u00a0Business Woman & Life. Publikacja ta opisuje ciekawe osobisto\u015bci biznesu, kt\u00f3re na swoim rynku odnios\u0142y sukces, i […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Czy wykonanie decyzji administracyjnej mo\u017ce nale\u017ce\u0107 do sfery prawa cywilnego? – glosa do wyroku TK<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Serdecznie zapraszamy do lektury naszej najnowszej publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Publikacja ta dotyczy rozstrzygania tego, czy uprawnienie p\u0142yn\u0105ce z decyzji administracyjnej mo\u017ce nale\u017ce\u0107 do sfery post\u0119powania cywilnego. Aby odpowiedzie\u0107 na tak\u0105 hipotez\u0119 przygotowa\u0107 warto przeanalizowa\u0107 najwa\u017cniejsze orzecznictwo polskich s\u0105d\u00f3w. Dlatego te\u017c autorka publikacji zmierzy\u0142a si\u0119 z glos\u0105 do wyroku Trybuna\u0142u Konstytucyjnego z dnia 10 […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 13 pa\u017adziernika 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Nowa publikacja Zespo\u0142u Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Nasz Zesp\u00f3\u0142 wci\u0105\u017c si\u0119 rozwija, zdobywa coraz wi\u0119ksze do\u015bwiadczenie w wybranych dziedzinach prawa. Wyrazem takiego rozwoju jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przedstawienia w\u0142asnych publikacji merytorycznych. Pani Mecenas Patrycja G. Bartosz – Burdiak oraz Pani Mecenas Natalia Kolbus (Bieli\u0144ska) mia\u0142y przyjemno\u015b\u0107 wyrazi\u0107 gromadzon\u0105 przez lata wiedz\u0119 w najnowszej publikacji czasopisma Temidium wydawanego przez Okr\u0119gow\u0105 Izb\u0119 Radc\u00f3w Prawnych. Publikacja […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 16 lipca 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Prezentacja Kancelarii na Youtube<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Serdecznie zapraszamy na kr\u00f3tki pokaz Us\u0142ug naszej Kancelarii dost\u0119pny na kanale YouTube. YouTube.pl<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 13 maja 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Sukces przy uzyskaniu dofinansowania dla Klienta naszej Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Niezmiernie mi\u0142o nam poinformowa\u0107, \u017ce przy udziale Kancelarii naszemu Klientowi uda\u0142o si\u0119 pozyska\u0107 dofinansowanie na kompleksow\u0105 wymian\u0119 o\u015bwietlenia w ramach konkursu na \u201eDofinansowanie dzia\u0142a\u0144 p\u0142atnika sk\u0142adek na popraw\u0119 bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01\u201d organizowanego przez Zak\u0142ad Ubezpiecze\u0144 Spo\u0142ecznych. W wyniku z\u0142o\u017conego wniosku beneficjent otrzyma ponad 160 tysi\u0119cy z\u0142otych, co stanowi\u0107 b\u0119dzie oko\u0142o […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 8 kwietnia 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

COVID -19, a p\u0142atno\u015bci przyznawane przez Agencj\u0119 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach zwi\u0105zanych z zapobieganiem, przeciwdzia\u0142aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor\u00f3b zaka\u017anych oraz wywo\u0142anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw wprowadzi\u0142a szereg regulacji dotycz\u0105cych wprowadzi\u0142a m.in. zmiany w zakresie biegu termin\u00f3w s\u0105dowych, administracyjnych, s\u0105dowoadministracyjnych. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy bieg […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 30 marca 2020
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

„Pakiety pomocowe” dla przedsi\u0119biorc\u00f3w – nowa Us\u0142uga Kancelarii<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Szanowni Pa\u0144stwo, Nasza Kancelaria pragn\u0105c wyj\u015b\u0107 na\u00a0przeciw potrzebom przedsi\u0119biorc\u00f3w, kt\u00f3rych\u00a0dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcza odczuwa kryzys, jaki stopniowo pojawia si\u0119 na\u00a0polskim rynku, stworzy\u0142a \u201ePakiety pomocowe\u201d. \u201ePakiety pomocowe\u201d s\u0105 to\u00a0zestawy us\u0142ug, kt\u00f3rych\u00a0wdro\u017cenie ma zapewni\u0107 Pa\u0144stwu pomoc w\u00a0przetrwaniu biznesu, pomoc w\u00a0zmianie jego kierunku, struktury tak, aby wesprze\u0107 r\u00f3wnie\u017c jego rozw\u00f3j i\u00a0powr\u00f3t na\u00a0osi\u0105gany uprzednio poziom gospodarczy, pracowniczy. \u201cPAKIETY POMOCOWE\u201d Pakiet naprawczy: […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n
\n 31 pa\u017adziernika 2019
\n \"\"<\/a>\n <\/div>\n
\n

Obr\u00f3t nieruchomo\u015bciami rolnymi w polskim systemie prawnym \u2013 dawniej i dzi\u015b<\/a><\/h2>\n <\/div>\n
\n

Mamy zaszczyt poinformowa\u0107, i\u017c w Pa\u017adziernikowym numerze 3 (98) czasopisma Temidium Okr\u0119gowej Izby Radc\u00f3w Prawnych w Warszawie pojawi\u0142 si\u0119 najnowszy artyku\u0142 autorstwa mecenas Natalia Bieli\u0144ska i mecenas Patrycja G. Bartosz – Burdiak pt. „Obr\u00f3t nieruchomo\u015bciami rolnymi w polskim systemie prawnym – dawniej i dzi\u015b.” Publikacja ta przedstawia rys historyczny regulacji prawnych, kt\u00f3rych przedmiotem jest obr\u00f3t […]<\/p>\n Czytaj dalej...<\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n